માતૃત્વને સમર્પિત સૌ પ્રથમ ગુજરાતી વેબસાઈટ

અમારો સંપર્ક

લેખક સંપર્ક
ડો. મૌલિક શાહ એમડી. (પેડ)
એસોસીયેટ પ્રોફેસર – પિડીયાટ્રીક્સ
એમ.પી. શાહ મેડીકલ કોલેજ – જામનગર (ગુજરાત)
ઈમેઈલ – maulikdr@gmail.com
બ્લોગ – bal-rasikaran.blogspot.com


વેબ સંચાલક સંપર્ક
(કોર્પોરેટ સહાય – વેબ કાસ્ટ – અનુદાન – વેબ સાઈટ એડ - ઈવેંટ આમંત્રણ અર્થે )
આલાપ ક્રિએટીવ કોમ્યુનિકેશન
aalapcc@gmail.com